Rozhodcovská zmluva/rozhodcovská doložka

 

Rozhodcovská zmluva je dohoda medzi zmluvnými stranami o tom, že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom alebo inom právnom vzťahu, sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní.

Rozhodcovská zmluva môže mať formu osobitnej zmluvy alebo formu rozhodcovskej doložky k zmluve a musí mať písomnú formu.

Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že svoj spor predložia na rozhodnutie stálemu rozhodcovskému súdu. V takom prípade platí, že sa podrobujú predpisom stáleho rozhodcovského súdu, teda štatútu a rokovaciemu poriadku, ktoré sú platné v čase začatia rozhodcovského konania pred týmto stálym rozhodcovským súdom.

 

! ! ! V súvislosti s uzatváraním rozhodcovskej zmluvy alebo rozhodcovskej doložky si Vás dovoľujeme upozorniť, že Stály rozhodcovský súd zriadený Združením arbitráže a mediácie je stálym rozhodcovským súdom pre rozhodovanie sporov podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní. Z tohto dôvodu nemožno v rozhodcovskom konaní pred Stálym rozhodcovským súdom zriadeným Združením arbitráže a mediácie rozhodovať spory medzi dodávateľom a spotrebiteľom vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré možno rozhodovať v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní podľa zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ! ! ! 

 

Odporúčané znenie rozhodcovskej doložky:

Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Stálym rozhodcovským súdom zriadeným Združením arbitráže a mediácie, so sídlom Karloveské rameno 6, 841 04 Bratislava, IČO: 45 745 595, (ďalej len „rozhodcovský súd“) podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu, a to jedným rozhodcom ustanoveným podľa vnútorných  predpisov rozhodcovského súdu. Združenie arbitráže a mediácie je zapísané v registri záujmových združení právnických osôb Okresného úradu Bratislava pod registračným číslom OU-BA-OVVS12015/021564.

 

Odporúčané znenie rozhodcovskej doložky, v  prípade, že zmluvné strany budú mať  záujem na možnosti preskúmať rozhodcovský rozsudok jedným rozhodcom:

Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Stálym rozhodcovským súdom zriadeným Združením arbitráže a mediácie, so sídlom Karloveské rameno 6, 841 04 Bratislava, IČO: 45 745 595, (ďalej len „rozhodcovský súd“) podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu, a to jedným rozhodcom ustanoveným podľa vnútorných  predpisov rozhodcovského súdu. Združenie arbitráže a mediácie je zapísané v registri záujmových združení právnických osôb Okresného úradu Bratislava pod registračným číslom OU-BA-OVVS12015/021564. Účastník rozhodcovského konania môže do 15 kalendárnych dní od doručenia rozhodcovského rozsudku podať rozhodcovskému súdu žiadosť o preskúmanie rozhodcovského rozsudku; rozhodcovský rozsudok preskúmava iný rozhodca ustanovený podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu.

 

Odporúčané znenie rozhodcovskej doložky, v  prípade, že zmluvné strany budú mať  záujem na možnosti preskúmať rozhodcovský rozsudok senátom rozhodcov:

Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Stálym rozhodcovským súdom zriadeným Združením arbitráže a mediácie, so sídlom Karloveské rameno 6, 841 04 Bratislava, IČO: 45 745 595, (ďalej len „rozhodcovský súd“) podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu, a to jedným rozhodcom ustanoveným podľa vnútorných  predpisov rozhodcovského súdu. Združenie arbitráže a mediácie je zapísané v registri záujmových združení právnických osôb Okresného úradu Bratislava pod registračným číslom OU-BA-OVVS12015/021564. Účastník rozhodcovského konania môže do 15 kalendárnych dní od doručenia rozhodcovského rozsudku podať rozhodcovskému súdu žiadosť o preskúmanie rozhodcovského rozsudku; rozhodcovský rozsudok preskúmavajú traja rozhodcovia v senáte, ustanovení podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu.