P O U Č E N I E   K   M E D I Á C I I

vykonávanej v Mediačnom centre zriadenom spoločnosťou Slovenská rozhodcovská a.s., spol. s r.o.,

so sídlom Karloveské rameno 6, 841 04 Bratislava

IČO: 50 248 278

(ďalej len „Mediačné centrum“)

 

V súvislosti s výkonom mediácie a v súvislosti s ustanovením § 4 ods. 2 písm. a) bod 5. zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dalej len „Zákon o mediácii“), poučuje Mediačné centrum osoby zúčastnené na mediácii pred začatím mediácie o ich právach, ktoré môžu byt mediáciou dotknuté, a o dôsledkoch mediácie.

 

Mediácia je jedným z možných spôsobov mimosúdneho riešenia sporov, ktoré majú medzi sebou osoby zúčastnené na mediácii, a ktorých základ spočíva občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodných a pracovnoprávnych vzťahoch.

 

Mediácia začína uzavretím dohody o začatí mediácie osobami zúčastnenými na mediácii alebo zástupcami konajúcimi v rozsahu oprávnenia konať za zastúpeného a mediátorom a jej zápisom do knihy mediácií vedenej mediátorom. Zápis dohody o začatí mediácie a zápis o skončení mediácie podľa Zákona o mediácii v knihe mediácií má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. V prípade, ak čo i len jedna zo strán alebo mediátor so začatím mediácie podľa predchádzajúcej vety pred jej začatím nesúhlasí, začína sa mediácia uložením dohody o začatí mediácie uzavretej osobami zúčastnenými na mediácii alebo zástupcami konajúcimi v rozsahu oprávnenia konať za zastúpeného a mediátorom v Notárskom centrálnom registri listín zriadenom podľa osobitného zákona.

 

Mediácia sa končí a) dňom uzavretia dohody, ktorá je výsledkom mediácie, b) dňom písomného vyhlásenia mediátora po konzultácii s osobami zúčastnenými na mediácii, že mediácia nebude pokračovať, c) dňom, keď mediátor odmietol k dohode, ktorá je výsledkom mediácie, pripojiť svoj podpis d) dňom doručenia písomného vyhlásenia osoby zúčastnenej na mediácii adresovaného mediátorovi, alebo druhej osobe zúčastnenej na mediácii, že mediácia je skončená, e) uplynutím 90 dní v prípade mediácie spotrebiteľského sporu a v ostatných prípadoch uplynutím šiestich mesiacov od začatia mediácie, ak si osoby zúčastnené na mediácii v ostatných prípadoch nedohodli dlhšiu dobu, po ktorej uplynutí sa mediácia skončí, a z ďalších dôvodov vyplývajúcich z ustanovenia § 14 ods. 8 Zákona o mediácii.

 

Výsledkom mediácie je dohoda osôb zúčastnených na mediácii, ktorou si nanovo upravia práva a povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu, z ktorého im vznikol spor. Tieto práva a povinnosti môžu úplne nahradiť ich doterajší právny vzťah, t.j. ten by zanikol, alebo ho môžu dopĺňať a tak jestvovať popri ňom. Dotknutými právami, ktoré sa riešia výkonom mediácie sú tak všetky práva, ktoré vyplývajú z ich doterajšieho záväzku, a to hlavne nárok veriteľa na úhradu jeho nároku. Vo vykonávanej mediácii vystupuje jedna z osôb zúčastnených na mediácii v postavení spotrebiteľa, t.j. v postavení fyzickej osoby, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Spotrebiteľom priznáva právny poriadok zvýšenú ochranu, a to hlavne pred neprijateľnými podmienkami (ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa). Z uvedeného dôvodu Mediačné centrum odporúča osobám zúčastneným na mediácii, aby sa riadne oboznámili so svojimi právami a povinnosťami, aby si osoby zúčastnené na mediácii poskytli dostatok priestoru na svoje vyjadrenia, a aby si zvážili aj svoje zastúpenie pri výkone mediácie.

 

Dohoda o výsledku mediácie uzatvorená osoba zúčastnenými na mediácii predstavuje urovnanie ich sporných práv. Podstatou urovnania je odstránenie právnej neistoty medzi osobami zúčastnenými na mediácii, ktorá vyplýva zo spornosti alebo pochybnosti ich práv (a tým aj povinností) a nahradenie doterajšieho sporného záväzku novým, týchto nedostatkov zbaveným záväzkov. Dohoda o urovnaní musí mať písomnú formu, ak záväzok, ktorý má nahrádzať alebo dopĺňať bol zriadený písomne a ak sa urovnanie týka premlčaného záväzku. Spôsobilým predmetom Dohody o výsledku mediácie je iba záväzok platný a žalovateľný.

 

Mediácia sa vykonáva za osobnej účasti osôb zúčastnených na mediácii. Mediácia sa môže vykonávať bez účasti osôb zúčastnených na mediácii, ak to vyplýva z ich prejavenej vôle a mediátor vykonávajúci mediáciu je v tomto prípade viazaný návrhmi osôb zúčastnených na mediácii, pokiaľ nemá pochybnosti o ich obsahu a súladnosti s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

Premlčaním záväzku sa rozumie kvalifikované uplynutie času, v dôsledku ktorého nárok (súdnu vymáhateľnosť) možno odvrátiť námietkou premlčania uplatnenou pred súdom. Premlčanie je teda uplynutie času ustanoveného v zákone na vykonanie práva, ktorý uplynul, bez toho, aby bolo právo vykonané. Použitie tejto námietky pred súdom znamená zánik nároku patriaceho k obsahu práva, t.j. zánik jeho súdnej vymáhateľnosti, v dôsledku čoho súd nemôže premlčané právo oprávnenému priznať. Premlčanie však neznamená zánik práva.

 

Osoba zúčastnená na mediácii sa môže kedykoľvek počas mediácie nechať zastúpiť. Za týmto účelom si môže ustanoviť zástupcu z radou advokátov, alebo inú osobu, ktorá je spôsobilá na riadne zastupovanie.