SR


Správa o činnosti mediačného centra za rok 2018

 

vypracovaná podža § 11 ods. 6 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov

 

 

Počet mediácií spotrebitežských sporov:

(§ 11 ods. 6 písm. a) zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov)

 

2594 mediácií

 

Najčastejšie nároky, ktorých sa osoby zúčastnené na mediácii domáhajú:

(§ 11 ods. 6 písm. a) zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov)

 

Zaplatenie peňažného plnenia

 

Najčastejšie skutočnosti vedúce k spotrebitežským sporom:

(§ 11 ods. 6 písm. b) zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov)

 

Riadne neplnenie si zmluvne dohodnutých povinností zo strany dlžníka/spotrebiteža

 

Počet mediácií spotrebitežských sporov, ktoré boli skončené:

(§ 11 ods. 6 písm. c) zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov)

 

2326 mediácií

 

Dôvod skončenia mediácií spotrebitežských sporov:

(§ 11 ods. 6 písm. c) zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov)

 

2325 mediácií skončených uzatvorením dohody o výsledku mediácie

1 mediácia skončená vyhlásením mediátora z dôvodu úmrtia účastníka mediácie

 

Priemerná dĺžka trvania mediácie spotrebitežského sporu:

(§ 11 ods. 6 písm. d) zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov)

 

32 dní

 

Miera, v akej sú dohody, ktoré sú výsledkom mediácie dobrovožne plnené:

(§ 11 ods. 6 písm. e) zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov)

 

Informácie tohto druhu nie sú dostupné

 

Členstvo alebo spolupráca s nadnárodnými organizáciami zaoberajúcimi sa riešením cezhraničných spotrebitežských sporov:

(§ 11 ods. 6 písm. f) zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov)

 

Bez členstva alebo spolupráce s uvedenými organizáciami

 

 

V Bratislave, dňa 29. marca 2019

 

 

Ing. Andrea Duchoňová

konatež