Správa o činnosti mediačného centra za rok 2019

 

vypracovaná podľa § 11 ods. 6 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov

 

 

Počet mediácií spotrebiteľských sporov:

(§ 11 ods. 6 písm. a) zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov)

 

976 mediácií

 

Najčastejšie nároky, ktorých sa osoby zúčastnené na mediácii domáhajú:

(§ 11 ods. 6 písm. a) zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov)

 

Zaplatenie peňažného plnenia

 

Najčastejšie skutočnosti vedúce k spotrebiteľským sporom:

(§ 11 ods. 6 písm. b) zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov)

 

Riadne neplnenie si zmluvne dohodnutých povinností zo strany dlžníka/spotrebiteľa

 

Počet mediácií spotrebiteľských sporov, ktoré boli skončené:

(§ 11 ods. 6 písm. c) zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov)

 

1241 mediácií

 

Dôvod skončenia mediácií spotrebiteľských sporov:

(§ 11 ods. 6 písm. c) zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov)

 

1236 mediácií skončených uzatvorením dohody o výsledku mediácie

5 mediácií skončených vyhlásením mediátora, že mediácia nebude pokračovať

 

Priemerná dĺžka trvania mediácie spotrebiteľského sporu:

(§ 11 ods. 6 písm. d) zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov)

 

36 dní

 

Miera, v akej sú dohody, ktoré sú výsledkom mediácie dobrovoľne plnené:

(§ 11 ods. 6 písm. e) zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov)

 

Informácie tohto druhu nie sú dostupné

 

Členstvo alebo spolupráca s nadnárodnými organizáciami zaoberajúcimi sa riešením cezhraničných spotrebiteľských sporov:

(§ 11 ods. 6 písm. f) zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov)

 

Bez členstva alebo spolupráce s uvedenými organizáciami

 

 

V Bratislave, dňa 30. marca 2020

 

 

Ing. Andrea Duchoňová

konateľ